Personel Özlük
11 Şubat 2022

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Özlük/Personel Birimi; Personelin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vb.) ve özlük dosyasının muhafazasını sağlamak, kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu):
Özlük Memuru/Görevlisi


AMİRLER:
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisinde görevli uygun niteliklere haiz başka bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

  1. Personelin göreve başlayış ve ayrılış yazılarını yazmak,
  2. Personel terfilerini düzenlemek,
  3. Kullanılan yıllık izinler hastane otomasyon programına ve izin defterine kaydetmek, liste haline getirilerek döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletmek,
  4. Personel raporları formu doldurmak, personelin ayrılış ve başlayış tarihleri liste haline getirilerek maaş ve döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletmek,
  5. Kurumdan başka bir kuruma atanan personelin maaş nakil ilmühaberi ve tebliğ tebellüğ ilmühaberi hazırlamak gerekli imzalar alındıktan sonra kurumla ilişkisini kesmek, mutemetliğe yönlendirmek, işlemler bittikten sonra özlük dosyası muhafaza edilmek üzere özlük ve sicil arşivine kaldırmak ve kayıtları yapılarak fiilen çalışan personel listesinden düşmek,
  6. Görevlendirmeleri ilgili kişiye tebliğ etmek ve gerekli birimlere konu ile ilgili bilgi vermek,
  7. Geçici görevle çalışan veya görevli olup ta başka kurumlara geçici olarak görevlendirilen personele görev yazısını tebliğ etmek ve fiilen çalışan personel listesinden kaydı düşmek veya eklemek.
  8. Askere gidecek personelin işlemleri yapılarak kurumdan ayrılışını sağlamak, maaş mutemetliğine bilgi vermek ve fiilen çalışan personel listesinden düşürmek,
  9. Sağlık tesisi ile ilişiği kesilen tüm personelin dosyasını ve geçmiş yıllara ait yazışma dosyalarını arşivlemektir.