İş Sağlığı ve Güvenliği
11 Şubat 2022

Bölüm Tanıtımı;

     20.06.2012 Tarihinde kabul edilen ve 30.06.2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,yine 30.12.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olan kanun gereğince, hastanemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

 Görevler

 1. Tüm çalışanlara her yıl 16 saatlik ‘’Temel İSG Eğitimi’’ verilir.
 2. İlk işe başlayan ya da 6 aydan uzun süreli çeşitli nedenlerle görevinden uzak kalan her çalışana ‘’İşe Başlama Eğitimi verilir.
 3. İş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalan çalışana, kazanın tekrarlanmaması için ‘’Yenileme Eğitimi’’ verilir.
 4. Kurumumuzda staja başlayan tüm öğrencilere İSG Eğitimi verilir.
 5. Tüm çalışanlara İşyeri Hekimliği tarafından her yıl ‘’Periyodik Sağlık Taraması’’ uygulanır. Periyodik Tarama sonrası, ‘’Bağışıklama’’ ihtiyacı olan çalışana ‘’Aşılama Hizmetleri’’ verilir.
 6. Risk Değerlendirmesi yapılır.
 7. Acil Durum Eylem Planı yapılır.
 8. İşverene Rehberlik ve Danışmanlık yapılır.
 9. Saha Gözetimi yapılır ve tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak işverene bildirilir.
 10. Aylık İSG Kurulu toplantısı koordine edilir. Toplantı günü, gündemi, duyurusu, raporlaması ve resmi kurum yazışmaları da İş Güvenliği Uzmanları tarafından yürütülür.
 11. Kalite Standartları gereği hastanemizde 3 ayda bir Tesis Güvenliği toplantısı koordine edilir. Toplantı günü, gündemi, duyurusu, raporlaması ve resmi kurum yazışmaları da İş Güvenliği Uzmanları tarafından yürütülür.
 12. Aylık Faaliyet Raporları düzenlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneler Birliği’ne üst yazı ve mail kanalı ile gönderilir.
 13. Aylık İstatistik verileri toplanarak, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneler Birliği’ne üst yazı ve mail kanalı ile gönderilir
 14. Aylık Engelli Bireyler Formu düzenlenerek, Kamu Hastaneler Birliği Kalite Birimi’ne mail kanalı ile gönderilir.
 15. Aylık Kaza-Olay Bildirim Formu düzenlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneler Birliği’ne üst yazı ve mail kanalı ile gönderilir.
 16. İş Kazası Değerlendirme Formu düzenlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneler Birliği’ne üst yazı ve mail kanalı ile gönderilir.
 17. İş Kazası İstatistik Formu düzenlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneler Birliği’ne üst yazı ve mail kanalı ile gönderilir.
 18. 3 Aylık Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 formları düzenlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneler Birliği’ne üst yazı ve mail kanalı ile gönderilir.
 19. İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği periyotlarda, çalışan gruplarına göre İSG Eğitim katılım sayıları, İş kazası geçiren çalışan sayıları, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzman sayıları detaylı olarak raporlanarak üst yazı ile Kamu Hastaneler Birliği’ne bildirilir.
 20. İlk Yardım Eğitimi sertifika programı İş Güvenliği Uzmanları tarafından koordine edilir.
 21. Hastanemizde meydana gelen İş Kazaları sonrasında gerekli belgeler düzenlenip, üst yazı ile SGK’ya gönderilir.
 22. Her İş Kazası sonrasında ‘’Kök-Neden Analizi’’ yapılır. Kazanın temelindeki neden tespit edilip, sorunun giderilerek İş kazasının tekrarlanmaması için, ilgili birim yöneticisine yazılı bilgi verilir.
 23. İl Sağlık Müdürlüğü’nden her ay gelen Saha Gözetmenleri ile birlikte İSG Kontrol Formundaki maddeler değerlendirilir, rapor edilir.
 24. Güncel sürüm olan SKS-6 (Sağlıkta Kalite Standartları) gereği, İSG Birimince yapılması gerekli iş ve işlemler yerine getirilmektedir.
 25. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık Faaliyet Sunumu ve Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanır.