Ayniyat Birimi
11 Şubat 2022


Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,
Ambara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını 
tutmak, muhafaza etmek;
Bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,
Ambara giren ve 2 nci bentte sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, 
belge karşılığında ilgililere vermek,
Başka yerlerden gelen malların ambara girişlerini düzenlemek,
Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek,

Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, 
kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak,
Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.