Hastane Kalite Yönetim Birim ve Çalışmaları
28 Aralık 2018

Kalite Yönetim Biriminde çalışacak personel sayısı, hastanemizin büyüklüğü ve özelliği göz önünde bulundurularak hastane Başhekimi tarafından belirlenmektedir. “Kalite Yönetim Birimi’nde çalışan personel kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim almaktadır.

Kalite yönetim biriminin görev alanı;

 • Kalite Yönetim Biriminin tüm işleyişe hâkim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dâhilinde izler.
 • Öz değerlendirmelere katılır ve yönetir.
 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri takip eder ve yönetir.
 • Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
 • Risk yönetimine uygun süreçleri yönetir,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket geri bildirimine yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerin alınması gibi) yönetir,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
 • Kalite göstergelerine göre süreçleri yönetir,
 • Bakanlığımızın güncel gelişmelerini takip eder,
 • SKS çerçevesinde belirtilen komitelere üye olarak katılır,
 • Başhekimin verdiği diğer görevleri yürütür.